Semi Finals

The Semi-Finals are over; the results are posted below:

Semi-Finals Results

The following contestants have qualified for the Finals:

Event Qualifying Contestants
Junior Instrumental Mihir Srivastava
Saniya Shrotriya
Samik Shrotriya
Priyanka Goswami
Senior Instrumental Amal Nanavati
Maya Jeyendran
Rohan Joshi
Anant Gogate
Jayanth Sundaresan
Junior Tabla Gandhar Tare
Gaurav Kale
Rishikesh Armstrong
Abhinav Das
Skanda Krishnan
Senior Tabla Sudhakar Vaidyanathan
Santpreet Hira
Vishan Menon
Omkar Moghe
Pre-Junior Vocal Sharwaree Tamhankar
Deeksha Venkateswaran
Shivaang Vyas
Abhinav Chikkatur
Shivam Pathak
Thejeswini Sai
Indhu Chandra
Rohan Rane
Isha Thadhani
Avani Gupta
Isita Talukdar
Junior Vocal Nisha Charagulla
Ritika Sardana
Rishikesh Armstrong
Neil Kumar
Sangeeta Koilada
Shivani Avasarala
Poorna Hegde
Sweta Malyala
Senior Vocal Rasika Kale
Rahul Joshi
Samiha Dawalbhakta
Nayanika Kapoor
Avneesh Mehta
Krishna Babu
Sampada Deglurkar
Anjana Chandran
Ritu Sreenivasan
Krithik Puthalath